Giá cả phải chăng

L ERP là một không gian làm việc duy nhất dành cho nhóm hoặc công ty vừa và nhỏ của bạn.

Pick Up
Kế hoạch của bạn

 • tối đa Nhân sự
 • Lưu trữ tối đa
 • Khách hàng
 • Người lao động
 • Dự án
 • Tham dự
 • Nhiệm vụ
 • Báo giá
 • Hóa đơn
 • Thanh toán
 • Nhật ký thời gian
 • Vé hỗ trợ
 • Sự kiện
 • Tin nhắn
 • Thông báo
 • Nghỉ phép
 • Khách hàng tiềm năng
 • Ngày lễ
 • Sản phẩm
 • Chi phí
 • Hợp đồng
 • Báo cáo
 • Vé Hỗ trợ
Free

0 đ

Hoá đơn hàng năm

 • 20
 • 5000 MB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Starter

2350000 đ

Hoá đơn hàng năm

 • 10
 • Trọn đời
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Medium

5550000 đ

Hoá đơn hàng năm

 • 50
 • Trọn đời
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Larger

30000000 đ

Hoá đơn hàng năm

 • 500
 • Trọn đời
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Pick Up
Kế hoạch của bạn

 • tối đa Nhân sự
 • Lưu trữ tối đa
 • Khách hàng
 • Người lao động
 • Dự án
 • Tham dự
 • Nhiệm vụ
 • Báo giá
 • Hóa đơn
 • Thanh toán
 • Nhật ký thời gian
 • Vé hỗ trợ
 • Sự kiện
 • Tin nhắn
 • Thông báo
 • Nghỉ phép
 • Khách hàng tiềm năng
 • Ngày lễ
 • Sản phẩm
 • Chi phí
 • Hợp đồng
 • Báo cáo
 • Vé Hỗ trợ
Free

0 đ

Hoá đơn hàng tháng

 • 20
 • 5000 MB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Starter

235000 đ

Hoá đơn hàng tháng

 • 10
 • Trọn đời
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Medium

555000 đ

Hoá đơn hàng tháng

 • 50
 • Trọn đời
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Larger

3500000 đ

Hoá đơn hàng tháng

 • 500
 • Trọn đời
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Frequently Asked Questions

Yes, definitely. We would be happy to demonstrate you Worksuite through a web conference at your convenience. Please submit a query on our contact us page or drop a mail to our mail id worksuite@froiden.com.

Yes, definitely. We would be happy to demonstrate you Worksuite through a web conference at your convenience. Please submit a query on our contact us page or drop a mail to our mail id worksuite@froiden.com.

Quản lý doanh nghiệp chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Đừng ngần ngại, các chuyên gia của chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách ứng dụng của chúng tôi có thể sắp xếp hợp lý cách nhóm của bạn làm việc.